Odmietnutie opravy chybného dielu zákazníkom

 

Je povinnosťou podnikateľa, aby si v ustanovenej lehote dal vykonať povinnú údržbu elektronickej registračnej pokladnice. Ak podnikateľ túto povinnosť nesplní, dopusti sa správneho deliktu § 16a písm.j), za ktorý mu bude uložená pokuta podľa § 16b ods.1 písm.c) vo výške od 30 € do 330 €.

V prípade, ak je servisnou organizáciou pri povinnej údržbe zistené, že je potrebné vykonať výmenu vadného dielu a podnikateľ odmietne túto skutočnosť akceptovať, odporúčame, aby servisná organizácia v kolónke. Dátum a výsledok vykonanej povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice túto skutočnosť zaznamenala.

Zároveň dávame do pozornosti § 5 ods.2 písm.c) zákona č. 289/2008 Z.z., podľa ktorého servisná organizácia je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť daňovému úradu zistenie odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou.

Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR