Pri zmene ktorých údajov v registračnej pokladnici vzniká povinnosť opäť navštíviť Daňový úrad?

 

Podľa § 13 ods. 3, písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov ak sa jedná o fyzickú osobu pri zmene:
– obchodného mena
– adresy trvalého pobytu, miesta podnikania
– predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania
– DIČ, ak nie ste platiteľom DPH
– IČ DPH, ak ste platiteľom DPH
– údajov o servisnej organizácií

ak sa jedná o právnickú osobu pri zmene:
– obchodného mena
– sídla
– predajného miesta, ak je odlišné od sídla
– IČO
– DIČ, ak nie ste platiteľom DPH
– IČ DPH, ak ste platiteľom DPH
– údajov o servisnej organizácií

ste povinný predložiť Daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii Daňového úradu.