''Prenosná pokladnica'' vs ''ambulantný predaj''

 

Oficiálne vyjadrenie Finančnej správy SR

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v z. n. p. (ďalej zákon č. 289/2008 Z. z.) je podnikateľ povinný používať ERP na všetkých predajných miestach.
         Podľa § 2 písm. l) zákona č. 289/2008 Z. z. predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba.
         Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. podnikateľ je povinný viesť knihu ERP. V knihe ERP  (príloha č. 3 k zákonu č. 289/2008 Z. z.) sa v rámci identifikačných údajov uvádza aj predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, ktoré je podnikateľ povinný podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. vyplniť na účely pridelenia daňového kódu ERP.

V prípade používania ERP v kombinácii viacerých predajných miest, a to v odlišnom čase,  je možné používať jednu ERP, pričom v knihe ERP ale aj vo fiskálnej pamäti sa okrem povinných údajov v danom prípade uvedie aj  „prenosná pokladnica“.

Prenosna_pokladnica.pdf