Údaje obsiahnuté vo fiškálnej pamäti ERP

 

Podľa § 4 ods. 4 písm. a) zákona č. 289/ 2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/ 1992 Zb. o správe dani a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov do fiskálnej pamäte sa nezameniteľne a neodstrániteľne zaznamená:

-  ochranný znak,
-  daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
-  obchodné meno, sídlo a miesto podnikania podnikateľa,
-  predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
-  daňové indentifikačné číslo, ak podnikaľ nie je platiteľom DPH,
-  indentifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom DPH,
-  dátum a čas uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
-  sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty.

Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR Celé vyjadrenie Ministerstva financií SR